Terug naar boven

REGLEMENTERING

Vanwege de veelheid aan soorten gestructureerde producten en emittenten, is er geen enkele regelgeving of autoriteit die van toepassing is op de uitgifte, verkoop en promotie van gestructureerde producten. Niettemin is het mogelijk de belangrijkste regelgeving voor gestructureerde producten in de EU te presenteren. Dit is geen volledig compendium, maar de volgende regelgevende teksten zijn de meest voorkomende waaraan marktpartijen die actief zijn op het gebied van gestructureerde producten moeten voldoen.

RICHTLIJN EN VERORDENING INZAKE MARKTEN IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID, MIFIR)

De belangrijkste wetgeving voor gestructureerde producten in de Europese Unie is de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) en de Verordening betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFIR), die sinds 3 januari 2018 van kracht is. MiFID II en MiFIR vereisen met name dat marktdeelnemers:

  • governance implementeren als ze fabrikanten en/of distributeurs van gestructureerde producten zijn.
  • informatie inwinnen bij hun klanten om te bepalen of de aangeboden diensten of producten passend zijn.
  • hun klanten indelen in een van de drie groepen (in aanmerking komende tegenpartijen, professionele klanten en niet-professionele klanten) om te bepalen of een transactie gepast is en welk informatieniveau vereist is.

https://eur-lex.europa.eu/

VERORDENING PACKAGED RETAIL AND INSURANCE-BASED INVESTMENT PRODUCTS (PRIIPS)

De PRIIPs-verordening heeft tot doel de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van beleggingsproducten te verbeteren, door ervoor te zorgen dat adequate informatie wordt verstrekt wanneer producten aan particuliere beleggers worden verkocht.

Voor elk in aanmerking komend product moet een document met essentiële informatie (EID) worden opgesteld dat beschikbaar moet zijn voordat het product aan particuliere beleggers wordt verkocht. Wanneer een PRIIP niet bedoeld is om te worden verkocht aan particuliere beleggers, is het niet nodig om een EID te overleggen. De EID is een korte samenvatting van het product die door een kleine belegger gemakkelijk moet worden begrepen. Het bevat antwoorden op belangrijke vragen die particuliere beleggers kunnen hebben over productkenmerken, risico’s en kosten. Het EID is een uniek document dat duidelijk verschilt van het marketingmateriaal en is opgesteld in een van de officiële talen van de lidstaat waar het product wordt gedistribueerd, of in een andere taal die wordt aanvaard door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat.

https://eur-lex.europa.eu

EUROPESE MARKTINFRASTRUCTUURVERORDENING (EMIR)

De Europese verordening betreffende marktinfrastructuur (EMIR) stelt regels vast voor over-the-counter (otc)-derivaten. De doelstellingen zijn het verbeteren van de transparantie op de OTC-derivatenmarkten, het verminderen van het kredietrisico en het verminderen van het operationele risico.

https://ec.europa.eu

REGELGEVING BETREFFENDE PROSPECTUSSEN

De Europese verordening betreffende marktinfrastructuur (EMIR) stelt regels vast voor over-the-counter (otc)-derivaten. De doelstellingen zijn het verbeteren van de transparantie op de OTC-derivatenmarkten, het verminderen van het kredietrisico en het verminderen van het operationele risico.

https://ec.europa.eu

REGELGEVING OP MARKTMISBRUIK

Marktmisbruik kan worden gedefinieerd als marktmanipulatie en handel met voorkennis, die het gevolg kunnen zijn van de verspreiding van onjuiste informatie, koersvervalsing of het misbruik van voorkennis. De verordening marktmisbruik (MAR) verruimt het toepassingsgebied van instrumenten die onder marktmisbruik vallen, met name de versterking van de regeling die van toepassing is op grondstoffen- en gerelateerde derivatenmarkten. Het verbiedt expliciet de manipulatie van benchmarks (zoals LIBOR) en versterkt de onderzoeks- en sanctiebevoegdheden van toezichthouders.

https://ec.europa.eu

TRANSPARENCY DIRECTIVE

The Transparency Directive (TD) issued in 2004 and revised in 2013 aims to ensure transparency of information for investors through a regular flow of disclosure of periodic and on-going regulated information and the dissemination of such information to the public.

https://www.esma.europa.eu

CRD IV

De EU-regels inzake toezichtsvereisten hebben vooral betrekking op de hoeveelheid kapitaal en liquiditeit die banken aanhouden. Het doel van deze regels is de veerkracht van de banksector van de Europese Unie te versterken, zodat deze economische schokken beter kan opvangen, en er tegelijkertijd voor zorgt dat banken de economische activiteit en groei blijven financieren.

https://ec.europa.eu/

REGELGEVING INZAKE SHORT TRANSACTIES

Deze verordening vergroot de transparantie door de rapportage van baissetransacties te verplichten; geeft nationale regelgevers de bevoegdheid – in uitzonderlijke omstandigheden en onder toezicht van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) – om short selling van enig financieel instrument tijdelijk te beperken of te verbieden; vereist dat CTP’s die clearingdiensten verlenen ervoor zorgen dat er passende regelingen zijn voor het terugkopen van aandelen en boetes voor het mislukken van de afwikkeling.

https://ec.europa.eu

VERORDENING BETREFFENDE HET DEFINITIEVE KARAKTER VAN DE AFWIKKELING (CSD) VAN BETALINGEN EN EFFECTENTRANSACTIES IN BETALINGS- EN AFWIKKELINGSSYSTEMEN (CSDR)

Het hoofddoel van de CSDR is de veiligheid en efficiëntie van effectenafwikkelingsinfrastructuren (CSD) in de Europese Unie te vergroten. De richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling heeft ten doel het systeemrisico dat verbonden is aan betalings- en effectenafwikkelingssystemen, en met name het risico dat verbonden is aan de insolventie van een van de deelnemers, te verminderen.

https://www.esma.europa.eu

REGULERING VAN EFFECTENFINANCIERINGSTRANSACTIES

Effectenfinancieringstransacties omvatten een verscheidenheid aan transacties die vergelijkbare economische effecten hebben, zoals het uitlenen of lenen van effecten en grondstoffen, repo-transacties (repo) of reverse repo’s en buy-sell- of sell-buy-back-transacties, inclusief onderpand- en liquiditeitsswaps .

https://ec.europa.eu

KAPITAALMARKTENUNIE

Op 30 september 2015 lanceerde de Europese Commissie haar eerste actieplan voor de kapitaalmarktenunie (KMU), dat tot doel heeft een echte interne markt voor kapitaal in de EU-lidstaten te creëren. Het KMU-actieplan stelt 16 wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor met 3 hoofddoelstellingen:

  • Een groen, digitaal, inclusief en veerkrachtig economisch herstel ondersteunen door financiering toegankelijker te maken voor Europese bedrijven.
  • Van de Europese Unie een nog veiliger plaats maken voor particulieren om te sparen en te beleggen voor de lange termijn.
  • Nationale kapitaalmarkten integreren in een echte interne markt.

https://www.icmagroup.org
https://www.abbl.lu
https://ec.europa.eu

DUURZAME FINANCIERING

De ESMA wil ervoor zorgen dat de financiële markten de verschuiving naar duurzame financiering ondersteunen en bevorderen door ervoor te zorgen dat milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) in al haar kernactiviteiten worden geïntegreerd. De belangrijkste prioriteiten van ESMA zijn transparantieverplichtingen, risicoanalyse van groene obligaties, ESG-beleggingen, convergentie van nationale toezichtpraktijken op ESG-factoren, taxonomie en toezicht.

ANDERE

Dit is geen volledig compendium, maar de volgende regelgevende teksten zijn de meest voorkomende waaraan marktpartijen die actief zijn op het gebied van gestructureerde producten moeten voldoen.

a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

(+352) 26 67 85 23 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fbaa tw in