Terug naar boven

Organisatie

ORGANISATIE

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd in Luxemburg, Rue Erasme 12, 1468 Luxemburg.

“De Vereniging is georganiseerd in commissies en werkgroepen die zich bezighouden met specifieke aspecten van de belangen van de Vereniging.”

ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer een derde van de volwaardige leden daarom verzoekt. De Jaarlijkse Algemene Vergadering komt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar bijeen op de door de Raad van Bestuur vastgestelde datum. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Vereniging of, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de Secretaris-Generaal.

De Algemene Vergadering :

 • De Algemene Vergadering :
 • Benoemt of, in voorkomend geval, ontslaat de bestuurders,
 • Keurt de jaarrekeningen goed,
 • Keurt de jaarlijkse begroting goed,
 • Keurt de jaarlijkse bijdragen goed,
 • Stelt de statuten vast en keurt eventuele wijzigingsvoorstellen goed,
 • Laat de leden toe of sluit ze uit, onder de in deze statuten bepaalde voorwaarden,
 • Keurt het intern reglement van de Vereniging goed zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur,
 • Beslist over alle aangelegenheden die hem door de Raad van Bestuur worden voorgelegd,
 • Beraadslaagt over de ontbinding van de Vereniging, en
 • Spreekt zich uit over elk ander belangrijk onderwerp dat een impact heeft op de Vereniging en haar leden.

De volwaardige leden hebben elk één stem. Elk volwaardig lid dat verhinderd is om een stemming bij te wonen, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander naar behoren gemachtigd volwaardig lid. Twee rechtspersonen uit dezelfde organisatie of dezelfde bankgroep hebben slechts één stemrecht en betalen slechts één jaarlijkse bijdrage volgens hun status (volwaardig of geassocieerd). Behoudens wettelijke bepalingen of deze statuten, worden alle beslissingen genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Geassocieerde leden kunnen niet stemmen.

RAAD VAN BESTUUR EN VOORZITTERSCHAP

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd in Luxemburg, Rue Erasme 12, 1468 Luxemburg.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vier bestuurders, van wie er ten minste twee Luxemburgse entiteiten moeten vertegenwoordigen waarvan de activiteiten op het gebied van gestructureerde producten voor de hele groep hoofdzakelijk in Luxemburg plaatsvinden. De bestuurders worden gekozen voor een periode van twee jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar. Geen enkel lid mag door meer dan één van zijn bestuursleden in het bestuur vertegenwoordigd worden. De Algemene Vergadering kiest de Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Secretaris-Generaal en de Schatbewaarder, de vier functies die samen de Raad van Bestuur vormen.

Personen komen in aanmerking indien :

 • werkzaam zijn bij en voorgesteld worden door een volwaardig lid van LUXSIPA;
 • ze gedurende ten minste twee jaar een hogere of verantwoordelijke functie hebben bekleed in de sector van de gestructureerde producten in Luxemburg, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk;
 • zij blijk geven van hun actieve betrokkenheid bij de sector van de gestructureerde producten in Luxemburg, alsook van hun beschikbaarheid en inzet om hun mandaat als bestuurder naar behoren uit te oefenen.

Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. Bij staking van stemmen door de Raad van Bestuur kan de Voorzitter, in plaats van te stemmen, ook beslissen om het voorgestelde besluit voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VOORZITTER: Fabrice Todeschini
Fabrice is verantwoordelijk voor Gestructureerde Producten bij Quintet Europe S.A. (voorheen KBL Luxemburg). Hij leidt een team dat verantwoordelijk is voor het leveren van gestructureerde producten aan particuliere en institutionele klanten in 6 landen. Hij trad in 1999 in dienst bij deze pan-Europese bank die gespecialiseerd is in vermogensbeheer, aanvankelijk als trader in aandelen en aandelenderivaten en nadat hij in de marktzalen van verschillende Luxemburgse banken had gewerkt als forextrader, verkoper en trader.

VICEVOORZITTER: Fabien Le Bayon
Fabien houdt zich sinds 2003 bezig met derivaten en gestructureerde oplossingen en staat nu aan het hoofd van het team gestructureerde producten bij Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. Voordat hij in 2013 bij Intesa Sanpaolo Wealth Management S.A. in dienst trad, heeft hij grotendeels bijgedragen aan de ontwikkeling en promotie van vele innovaties voor het Societe Generale Private Banking-netwerk, zowel op het gebied van derivaten als gestructureerde producten. Hij heeft altijd gewerkt aan het verbeteren van de kennis van marktdeelnemers en het creëren van een veilig kader zodat producten in het beste belang van beleggers handelen.

SCATBEWAARDER: Sven Conter
Sven is als teamleider werkzaam in de afdeling “Financiële Markten” bij Spuerkeess (BCEE). Hij begon zijn carrière in de Luxemburgse banksector in 2010. Sven heeft een achtergrond in toegepaste wiskunde en is sinds 2018 een vaste instructeur bij het “House of Training” in Luxemburg.

SECRETARIS-GENERAAL: Nicholas Soerensen
Nicholas trad in 2007 in dienst bij de divisie “Vermogensbeheer” van Deutsche Bank als adviseur en trader in gestructureerde producten. Hij is een hartstochtelijk pleitbezorger van de sector van de gestructureerde producten en van de toegevoegde waarde van dit type financieel instrument in de portefeuilles van de beleggers, waar dat aangewezen is. Al meer dan tien jaar promoot hij met veel plezier de toegevoegde waarde van gestructureerde producten door regelmatig te spreken op conferenties van de sector in Europa. Nicholas werkte voor Deutsche Bank in Luxemburg, Frankfurt, Wenen en New York. Hij heeft twee masterdiploma’s en spreekt vier talen.

HOOFD VAN DE AFDELING OPLEIDING: Pierre Stoll
Pierre is in 2003 bij Banque de Luxembourg begonnen met het opzetten van een structured products desk, nadat hij het grootste deel van zijn bankcarrière had doorgebracht in de trading rooms van enkele Luxemburgse banken. In 1998 maakte hij voor het eerst kennis met gestructureerde producten bij Banque Générale du Luxembourg. Sindsdien heeft de wereld van de gestructureerde producten hem altijd erg geboeid. In 2006 werd Pierre trainer voor IFBL en ATTF, nu onderdeel van het ‘House of Training’.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

De Vereniging is georganiseerd in commissies en werkgroepen die zich bezighouden met specifieke aspecten van de belangen van de Vereniging. De Raad van Bestuur kan beslissen om organisaties die geen lid zijn en andere personen te betrekken bij de werkzaamheden van deze commissies.

Momenteel zijn er twee commissies actief:

 1. “Training” met als verantwoordelijke
  Pierre Stoll
Pierre is in 2003 bij de Banque de Luxembourg begonnen met het opzetten van de activiteit gestructureerde producten, nadat hij het grootste deel van zijn bankcarrière had doorgebracht in de marktzalen van verschillende Luxemburgse banken. Hij ontdekte de eerste gestructureerde producten in 1998 bij Banque Générale du Luxembourg. Sindsdien heeft de wereld van gestructureerde producten hem altijd gefascineerd. In 2006 werd Pierre docent voor de IFBL en de ATTF. Beide entiteiten maken nu deel uit van het ‘House of Training’.
 2. Transparantie, onder leiding van Nicholas Soerensen
a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

(+352) 26 67 85 23 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fbaa tw in